Staff

Staff

 

Director
  Masayoshi UNO
Vice-director
Ken'ichi FUKUMOTO
Yuji ARITA
Department of Nuclear Reactor Physics

Professor & Department Leader
Associate Professor
Specially Appointed Professor
Visiting Professor
Visiting Professor

Visiting Professor

Yuji ARITA
Van Rooijen, Willem Frederik Geert
Toshikazu TAKEDA
Takanori KITADA (Osaka University)
Hideki MATSUMOTO(Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)

Yoichiro SHIMAZU

Department of Nuclear Reactor Thermal Hydraulics
Professor & Department Leader
Professor for Nuclear Engineering

Associate Professor for Nuclear Engineering  
Visiting Professor

 
Tadashi WATANABE
Shinya MIYAHARA
 
Masahiro ISHIGAKI
Hiroaki OHHIRA(JAEA) 
 
Department of Nuclear Reactor Fuel and Materials
Professor & Department Leader
Professor
Professor
 
Visiting Professor
Visiting Professor

Visiting Professor
  
Masayoshi UNO
Yuji ARITA
Ken'ichi FUKUMOTO
Takuya YAMAMOTO
(University of California, US)
Ken KUROSAKI(Kyoto University)
Bun TSUCHIYA 

 
Department of Nuclear reactor construction systems and decommissioning
Professor & Department Leader
Professor
Associate Professor
Professor for Nuclear Engineering
Visiting Professor
Visiting Professor

Visiting Professor
Fellowship Reseacher

 
Ken'ichi FUKUMOTO
Yuji ARITA
Michihiro OHORI
Satoshi YANAGIHARA
Kazuyuki TSUKIMORI(JAEA)
Yukihiro IGUCHI (JAEA)

Akihiko NISHIMURA(JAEA)
Yasuyoshi TARUTA

 
Department of Nuclear Power Disaster Prevention & Risk Management

Professor & Department Leader
Specially Appointed Professor
Professor
Professor for Nuclear Engineering
Local Community Coordinator
Staff for Nuclear Engineering
Visiting Professor
Visiting Professor
Visiting Professor
Visiting Professor

Nakahiro YASUDA
Yoshinari ANODA
Yoshinobu IZUMI
Tatsuo TORII (JAEA)
Kazuhiro KADONO
Tamihiro TAKEMA
Kiyoshi OKA (QST)
Yoshitaka YOSHIDA (JANSI)
Ikuo KOBAYASHI (Nagase Landauer,Ltd.)
Kikuo SHIMIZU (Osaka University)

Department of International Cooperation & Advancement of Human Resource Development
Professor & Department Leader
Associate Professor

 
Yoshinobu IZUMI
Michihiro OHORI

 
Supporting Professors (Major in Nuclear Power & Energy Safety engineering)
Professor
Professor
Senior Assistant Professor
Senior Assistant Professor
Senior Assistant Professor
Assistant Professor

 
Yoichi TAMAGAWA
Osamu KUWAZURU 
Daisuke KAWASAKI 
Yoichiro MATSUO  
Kyohei NAKAJIMA  
Masaki TERANISHI
 
 
Admistrative Staff
Devision Manager
Assistant Devision Manager
Administrative Staff
Administrative Staff
Administrative Staff
Administrative Staff
Administrative Staff
Administrative Staff
Administrative Staff
Administrative Staff
Nurse
 

Kouichi KITAJIMA
Takako KAWAHARA
Hironori FUJITA
Tomoyuki SAKAI
Masako OKAMOTO
Megumi AYANO
Tomoyo MOTOYAMA

Sizuka SHIMOMURA
Hiroko OMINAMI
Yoshie YOSHIDA
Keiko MATSUMOTO

Status as of November 1,2019


Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui
1-3-33, Kanawa-cho, Tsuruga City, Fukui Prefecture, JAPAN, Postal Code: 914-0055